Нов
        Star Drain Mini                     1000  - Viking Line
        Star Drain Mini                     1000  - Viking Line
        Star Drain Mini                     1000  - Viking Line